კათედრები

წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლა

2021-2022  სასწავლო წელი

კათედრის დებულება  2021-2022 სასწავლო წელი

2022–2023 სასწავლო წელი

საგნობრივი კათედრები

 

N კათედრის დასახელება ხელმძღვანელები შენიშვნა
1 საღვთისმეტყველო სწავლება ირაკლი მაჭავარიანი  
2 ქართული ენა და ლიტერატურა შორენა ანჯაფარიძე  
3 უცხოური ენები (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა (არჩევითი)) ლელა გოგავა  
4 ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (საბუნებისმეტყველო საგნები, მათემატიკა; ისტ) მანანა ფოცხვერია  
5 საზოგადოებრივი მეცნიერებები (ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, მე და საზოგადოება, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება, სამოქალაქო განათლება და თავდაცვა) თეა დუნდუა  
6 დაწყებითი სწავლება ხათუნა კერელეიშვილი  
7 სპორტი და ესთეტიკური აღზრდა (ხელოვნება, მუსიკა, ფიზიკური აღზრდა და სპორტი) არველაძე ირმა  
   

კათედრა: საღვთისმეტყველო სწავლება

კათედრის ხელმძღვანელი: ირაკლი მაჭავარიანი

კათედრის წევრები

 • დეკანოზი  მიქაელი(ხუნდაძე)
 • დეკანოზი გიორგი( ღიბრაძე)
 • მღვდელი  ზაზა (ბუბუტეიშვილი)
 • ირაკლი მაჭავარიანი
 • ირმა არველაძე
 • მაია დევიძე

კათედრა: ქართული ენა და ლიტერატურა

კათედრის ხელმძღვანელი: შორენა ანჯაფარიძე

კათედრის წევრები

 • ნინო ტონია
 • შორენა ანჯაფარიძე
 • ნარგიზი ბექაია
 • ეკა ფოცხვერია
 • ინგა კლაძე
 • ხათუნა კერელეიშვილი
 • ლინა ბერეკაშვილი

კათედრა: უცხოური ენები (ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა (არჩევითი))

კათედრის ხელმძღვანელი: ლელა გოგვა

კათედრის წევრები

 • ლელა გოგავა
 • თამარ ძნელაძე
 • თამარ შენგელია
 • თეონა ხარებავა
 • ქეთევან რუხაძე

კათედრა: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (საბუნებისმეტყველო საგნები, მათემატიკა; ისტ)

კათედრის ხელმძღვანელი: მანანა ფოცხვერია

კათედრის წევრები

 • მანანა ფოცხვერია
 • ეკა კოპალეიშვილი
 • ქეთინო ჭოხონელიძე
 • ლაშა ქანთარია
 • დარეჯან კობერიძე
 • პეტრე ხუჭუა
 • ირმა ღვინიანიძე
 • ხათუნა ხარაბაძე

კათედრა: საზოგადოებრივი მეცნიერებები (ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, მე და                       საზოგადოება, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება, 

               სამოქალაქო განათლება და თავდაცვა)

კათედრის ხელმძღვანელი: თეა დუნდუა

კათედრის წევრები

 • მღვდელი  ზაზა(ბუბუტეიშვილი)
 • თეა დუნდუა
 • მაია კოხრეიძე
 • თეა შენგელია
 • მამუკა ლეჟავა

კათედრა: დაწყებითი სწავლება

კათედრის ხელმძღვანელი: ინგა კალაძე

კათედრის წევრები

 • დეკანოზი გიორგი
 • ინგა კალაძე
 • ნინო ნინუა
 • ხათუნა კერელეიშვილი
 • ლინა ბერეკაშვილი
 • ირმა ღვინიანიძე
 • ირმა არველაძე
 • ეკა კოპალეიშვილი
 • ევგენი დოლიძე
 • ქეთევან რუხაძე
 • ხარებავა თეონა
 • ძნელაძე თამარი

კათედრა: სპორტი და ესთეტიკური აღზრდა (ხელოვნება, მუსიკა, ფიზიკური აღზრდა და სპორტი) 

კათედრის ხელმძღვანელი: ირმა არველაძე

კათედრის წევრები

 • ნინო ნინუა
 • ირმა არველაძე
 • ევგენი დოლიძე
 • კალაზე ინგა
 • ხათუნა კერელეიშვილი

2021-2022 სასწავლო წელს  ჩატარებული გაკვეთილები

                                   

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლა

2018-2019 სასწავლო წელი

2019-20 – კათედრები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 სასწ. წლის კათედრები

 

 

 

 

 

წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის 

 2018-19 – კათედრები

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის ნინო ტონიას პედაგოგიური კვლევა

ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესების აუცილებლობა და შესაბამისი
გზების ძიება მე-10 კლასის მოსწავლეებთან  ლექსიკური კვლევა

კათედრის დებულება


I
 თავი.   ზოგადი დებულება

1.1. კათედრათავის საქმიანობას წარმართავს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, ეროვნული სასწავლო გეგმის, ააიპ საქ.საპ. წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის წესდების, სკოლის ”კოდექსის” (მიზნების), შინაგანაწესისა და ამ დებულების შესაბამისად.

1.2. მოქმედების არეალი

წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლა

II თავი.   კათედრის დებულების დამტკიცება

2.1. კათედრის დებულებას შეიმუშავებენ კათედრის წევრები თავმჯდომარესთან ერთად, ათანხმებენ დირექციასთან და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო სხდომაზე.

2.2. აღნიშნული დებულება ძალაშია პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებისთანავე.

III თავი.   კათედრის მიზნები და ამოცანები

3.1. კათედრის მისია.

კათედრა ზრუნავს მასწავლებელთა სულიერი, ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების განვითარებაზე ინოვაციური პედაგოგიური მიდგომების დანერგვის გზით.

3.2. კონკრეტული მიზნები და ამოცანები

 • სახელმძღვანელოების ეფექტურად შერჩევა;
 • მოსწავლის განვითარებაზე ორიენტირებული საგნობრივი პროგრამებისა და შეფასების სისტემის შექმნა და დანერგვა;
 • პედაგოგთა პროფესიული განვითარება;
 • კვლევითი საქმიანობის ეფექტური დაგეგმვა დაგანხორციელება;
 • პედაგოგთა საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება;
 • პედაგოგთა შორის ურთიერთთანამშრომლობის განვითარება.

IV თავი.   კათედრის წევრობა

4.1. კათედრა აერთიანებს საგნობრივი ჯგუფის ყველა პედაგოგს. ისინი თანასწორობის საფუძველზე მონაწილეობენ კათედრის სხდომებზე.

4.2. კათერდა იკრიბება სემესტრში ორჯერ მაინც;

4.3. რიგგარეშე კათედრის სხდომა ჩატარდება:

ა) საჭიროების შემთხვევაში კათედრის თავმჯდომარის ან კათედრის წევრების 1/3- ის მოთხოვნისთანავე;

ბ) წევრები კათედრის რიგგარეშე სხდომის შესახებ გაფრთხილებული უნდა იყვნენ სამი სამუშაო დღით ადრე მაინც, განსახილველი საკითხების მითითებით;

გ) სხდომის მოწვევის უზრუნველყოფა ევალება კათედრის თავმჯდომარეს.

4.2. კათედრის წევრების უფლება-მოვალეობები

კათედრის წევრს უფლება აქვს:

ა) აირჩიოს და არჩეულ იქნეს კათედრის თავმჯდომარედ:

ბ) კათედრის სხდომაზე გადაწყვეტილებების მიღებისას ისარგებლოს ერთი ხმის უფლებით;

გ) შევიდეს ინიციატივებით სხდომაზე და განხილვაზე დააყენოს მისთვის საინტერესო საკითხი;

დ) მონაწილეობა მიიღოს საათების გადანაწილებაში;

ე) მონაწილეობა მიიღოს კათედრის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში;

კათედრის წევრი მოვალეა:

ა) დაესწროს კათერდის სხდომებს (თუ არ არსებობს გაცდენის ობიექტური მიზეზი);

ბ) მონაწილეობა მიიღოს სახელმძღვანელოების შერჩევაში;

გ) იზრუნოს კათედრის ეფექტურად ფუნქციონირებისათვის და ჯეროვნად შეასრულოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებები;

დ) დანერგოს თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები;

ე) იზრუნოს საკუთარი და კათედრის წევრების პროფესიულ განვითარებაზე;

V თავი.   კათედრის თავმჯდომარე

5.1. არჩევის წესი

ა)  კათედრის  თავმჯდომარეს  ერთი  წლის  ვადით  ირჩევენ  კათედრის  წევრები,  სასწავლო წლის  დასაწყისში ფარული ან ღია   კენჭისყრით;
ბ) საგნობრივი კათედრის თითოეული წევრი როტაციის პრინციპით ხდება კათედრის თავმჯდომარე. ერთი და იმავე პირის მეორედ არჩევა შესაძლებელია კათედრის წევრების გადაწყვეტილებით და შეთანხმებით.

გ) კათედრის თავმჯდომარის წარდგენის უფლება აქვს მხოლოდ კათედრის წევრებს;

5.2. ფუნქცია-მოვალეობები:

კათედრის თავმჯდომარე:

ა) უძღვება კათედრის სხდომებს და ხელმოწერით ამტკიცებს სხდომის ოქმებს;

ბ) კათედრის წევრებთან ერთად უზრუნველყოფს წლის სტრატეგიული გეგმის მომზადებას;

გ) ამზადებს ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;

დ) კათედრის მიმდინარე საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას აწვდის ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს;

ე) მოვალეა უზრუნველყოს კათედრის სხდომების ორგანიზება და დროულად ჩატარება;

ვ) უზრუნველყოფს კათედრის სტრატებიული გეგმის შესრულებას და გაწეული საქმიანობის მონიტორინგს;

ზ) უზრუნველყოფს კათედრის ეფექტურად ფუნქციონირებასა და განვითარებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებიბის (ლექცია, სემინარები, სამოდელო გაკვეთილები და სხვა) ჩატარებას;

თ) კოორდინირებას უწევს კათედრის მუშაობას და უზრუნველყოფს ფუნქციების ეფექტურად განაწილებას კათედრის წევრებს შორის;

ი) წარუდგენს წინადადებებსა და რეკომენდაციებს (პადაგოგთა რეიტინგის, წახალისების მექანიზმების, ექსპერტთა მოწვევის, ტრენინგებისა და სხვა ღონისძიებათა შესახებ) სკოლის ადმინისტრაციასა და პედაგოგიურ საბჭოს;

VI თვი.   კათედრის სხდომა

გადაწყვეტილებები:

6.1. კათედრა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება თუ:

ა) კათედრის სხდომას ესწრება კათედრის საერთო წევრთა 2/3.

ბ) კათედრის სხდომა გადაწყვეტილებებს იღებს დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით:

გ) ხმების თანაბარი რაოდენობით გაყოფის შემთხვევაში კათედრის თავმჯდომარის ხმა არის გადამწყვეტი;

6.2. სხდომის ჩატარება

თუ კათედრაზე გაერთიანებულია ხუთზე მეტი წევრი, კათედრის თავმჯდომარე ირჩევს და ნიშნავს მდივანს.

VII თავი.   ცვლილება-დამატებები დებულებაში

7.1. ცვლილებებს შეიმუშავებს კათედრის თავმჯდომარე წევრებთან ერთად და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო.

DAWYDAWYEBITI